WSPÓŁPRACA

Współpraca  ZTE „Civilitas” z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

W 2017 r. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” podpisało umowę o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w celu wsparcia cudzoziemców w nauce języka polskiego i polskiej kultury oraz integracji społecznej.

W efekcie zrealizowaliśmy wspólnie poniższe projekty:

1. JĘZYK OKNEM NA ŚWIAT

Termin realizacji: od 30.08.2017 do 11.11.2017 r.

2. Z KOMUNIKACJĄ KU INTEGRACJI

Termin realizacji: od 20.09.2017 r. do 20.12.2017 r.

3. DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Termin realizacji: od 20.09.2018 do 20.12.2018 r.

4. SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin realizacji: od 1.01.2019 do 31.12.2021 r.
Kwota dofinansowania: 375 658,75

5.  LETNIA SZKOŁA STUDENTEK FILOLOGII POLSKIEJ Z HOMLA (Białoruś)

Termin realizacji: od 15.07.2019 do 20.07.2019 r.

Dość niespodziewanie, w trybie ekspresowym z inicjatywy i we współpracy  z prof. Ryszardem Asienkiewiczem z Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego  i ZTE „Civilitas” oraz Instytutu Filologii Polskiej UZ,  przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowano pobyt 12 osób z Uniwersytetu w Homlu na Białorusi w terminie od 15 do 20 lipca 20919 roku. Koordynatorem projektu był Dobiesław Barczyński.

Opis projektu (wyjątki ze sprawozdania:)

1. Zadanie publiczne Letnia Szkoła Studentów Filologii Polskiej z Homla na Białorusi miało na celu m.in. doskonalenie kompetencji w posługiwaniu się językiem polskim w życiu codziennym,   poznawanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, zmiany w życiu Polaków po 15 latach w Unii Europejskiej, oraz budowanie przyjaznych relacji między ludźmi.

2. Przyjęty program Letniej Szkoły został w pełni  zrealizowany a założone cele osiągnięte. Zadanie było realizowane w Zielonej Górze,  w Żaganiu,  Drzonkowie, Zaborze poprzez:

1)  poznanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunków studiów, laboratoriów, warunków studiowania, w tym dla studentów z zagranicy – spotkanie z prorektorem w  Rektoracie UZ;

2)  przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych m.in.: a) języka polskiego dla obcokrajowców z wykorzystaniem laboratorium językowego w Instytucie Filologii Polskiej UZ, nowej bibliotece UZ;  b) wybranych elementów historii regionalnej (wizyta w Pałacu w Żaganiu  i Muzeum Obozów Jenieckich, oraz miasta Zielonej Góry – spacer po centrum miasta z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Ziemi Lubuskiej); c) poznanie regionalnej tradycji winiarskiej – zajęcia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze.

3) Poznanie atrakcyjnych form edukacji dzieci, młodzieży, studentów m.in. poprzez uczestnictwo w seansie edukacyjnym w Centrum Nauki im. Keplera – Planetarium i w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze.

4) Poznanie wybranych, regionalnych możliwości  aktywnego wypoczynku w ośrodkach sportu i rekreacji(zajęcia w Centrum Rekreacyjno- Sportowym w Z. Górze, w tym w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji – Drzonków

6. PROJEKT ODNOWA – CZYLI ROZWÓJ ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO „CIVILITAS”

Termin realizacji: lata 2019-2021

Informacja o  realizacji I części programu: SYNERGIA – wsparcie uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole w 2020 r. we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UZ.

Szkolenie: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego  zostało zorganizowane dla III grup w terminach:

GRUPA I:  14.09.2020 r., 21.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15, uczestniczyło  13 osób.
GRUPA II: 16.09.2020 r.,  23.09.2020 r.  godz. 15.15 – 19.15 –  14 osób.
GRUPA III: 28.09.2020 r.,  30.09.2020 r. godz. 15.15 – 19.15 –  13 osób.

Szkolenie prowadziła pani dr hab. Iwona Pałucka – Czerniak, profesor UZ.

  • Każda grupa realizowała 10 godzinny program:
  • Dydaktyka komunikacyjno-zadaniowa a nauczanie języka polskiego jako obcego.
  • Rozwijanie sprawności językowych dzieci cudzoziemskich – uwarunkowania, szanse i zagrożenia.
  • Współpraca z otoczeniem dziecka jako ważny czynnik sukcesu edukacyjnego.
  • Komunikacja międzykulturowa a nauczanie dziecka cudzoziemskich języka polskiego.
  • Techniki nauczania wymowy, pisowni i pisania, słownictwa i gramatyki, komunikacji.
  • Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
  • Ewaluacja procesu nauczania języka polskiego jako obcego

W 2021 zrealizowaliśmy programy wspomagania opracowane indywidualnie dla 6 szkół, a po ich zakończeniu odbyła się konferencja podsumowująca program we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Uczestników programu zaprosiliśmy także na:

  • Wyjazd studyjny do szkół niemieckich  w celu poznania sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych w zakresie pracy z dziećmi obcojęzycznymi.
  • Seminarium w Słubicach: „Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi”. W  programie –  prezentacja doświadczeń stowarzyszenia RAA Brandenburg oraz ZTE „Civilitas” oraz przedstawienie przez nauczycieli z Niemiec i z Polski  – Dobrych Praktyk w zakresie metodyki pracy z uczniami obcojęzycznymi.

Działanie realizowane w ramach zadania publicznego ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030.