Statut i władze

Podstawowe cele i formy działania

STATUT „Civilitasu” w PDF

 


Wyciąg ze Statutu

 1. Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.
 2. Propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji oraz propagowanie idei państwa prawa.
 3. Kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji.
 5. Reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem praw i wolności oraz zasad demokracji.
 6. Poznawanie i propagowanie mechanizmów ochrony praw obywatelskich, praw człowieka.
 7. Uczestniczenie w działaniach na rzecz integracji europejskiej.

Formy

 1. Organizowanie kursów, seminariów, konferencji, warsztatów edukacyjnych, konkursów, olimpiad.
 2. Prowadzenie poradnictwa, doradztwa, niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Działalność wydawnicza.
 4. Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych.

Władze statutowe

Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”

Dobiesław Barczyński – prezes
Lidia Kaźmierczak – skarbnik
Maria Furtak – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Justyna Dejewska vel Dej – przewodnicząca
Monika Robaszyńska – członek
Piotr Michalski – członek