Oferta szkoleniowa

Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”
niepubliczna placówka szkoleniowa

                                     

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ZAMOWIENIE-RADY-PEDAGOGICZNEJ-2.jpg

Nr ewidencyjny: KO.0142/20/98 Placówka kształcenia ustawicznego
Organ prowadzący: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

Główne zadania Ośrodka:

 • propagowanie najnowszej wiedzy pedagogicznej, w tym:
  – doskonalenie kompetencji pedagogicznych i warsztatu pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty,
  – propagowanie nowych metod i form kształcenia oraz wychowania,
  – propagowanie alternatywnych koncepcji dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych;
 • wsparcie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej, w tym pomoc przy wyrównywaniu różnych deficytów oraz rozwoju uzdolnień szczególnych;
 • propagowanie idei edukacji demokratycznej oraz obywatelskiej, w tym upowszechnienie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka (dziecka);
 • rozbudzanie aktywności rodziców, opiekunów prawnych, działaczy samorządowych, funkcjonariuszy publicznych i innych osób zainteresowanych problemami współczesnej edukacji;
 • organizowanie szkoleń w celu doskonalenia posiadanych kwalifikacji zawodowych lub nabycia nowych uprawnień zwiększających ich szansę na rynku pracy,
  w szczególności dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie aktywności społecznej osób starszych;
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, zdrowego stylu życia oraz ekologii;
 • wsparcie w koncypowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych.

Metody i formy pracy:

 • wykłady gościnne, szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, wizyty studyjne, konsultacje indywidualne i zbiorowe;
 • kursy umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych;
 • praca w ramach projektów edukacyjnych;
 • praca w ramach sieci współpracy pomiędzy różnymi organami publicznymi
  i instytucjami edukacyjnymi;
 • organizowanie wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk;
 • e-learning;
 • prowadzenie i udostępnianie bazy różnych materiałów informacyjnych
  i szkoleniowych.

Kontakt:

Dyrektor

Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”
Chopina 15a, pok. 401
65-031 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@civilitas.org.pl