Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”

Wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielona Góra.
Nr ewidencyjny: KO.0142/20/98 Placówka kształcenia ustawicznego.
Organem prowadzącym Ośrodek jest Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS nr 0000020178) jako organizacja pożytku publicznego.
ZTE „Civilitas” współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, a także szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, instytucjami publicznymi, w tym z organami samorządów lokalnych, fundacjami, innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.

Celem głównym Ośrodka jest umożliwienie słuchaczom rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy, umożliwienie uzyskania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w tym:

 • upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka (dziecka);
 • propagowanie koncepcji wychowawczych sprzyjających tworzeniu, atmosfery demokracji, oraz idei państwa prawnego, sprawiedliwego;
 • wzbudzanie zainteresowania rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców, działaczy samorządowych, funkcjonariuszy publicznych i innych osób wspierających procesy wychowania współczesną wiedzą pedagogiczno-psychologiczną przydatną w praktyce pedagogicznej;
 • upowszechnianie wiedzy, informacji, organizowanie współpracy szkoleniowej i działań na rzecz integracji europejskiej;
 • organizowanie szkoleń bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych osób w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • inicjowanie, wspieranie edukacyjne aktywności społecznej osób starszych;
 • upowszechnienie wiedzy o różnych koncepcjach profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, zdrowego stylu życia oraz dobrego samopoczucia i ekologii.

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:

 • opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych według założonych celów;
 • organizowanie kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych;
 • współpracę z organami publicznymi i instytucjami przy inicjowaniu i realizacji programów specjalnych;
 • organizowanie szkoleń, spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji i innych form wiedzy i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk;
 • tworzenie warunków do partnerstwa i udział w partnerstwie i innych formach współpracy dla realizacji celów Ośrodka.;

Organizacja szkoleń

 • Preferujemy organizowanie szkoleń na miejscu w szkole lub placówce, zakładzie pracy, na terenie gminy lub powiatu.
 • Zgłoszenie przyjmiemy także telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Ostateczny koszt szkolenia będzie uzgadniany po ustaleniu jego zakresu, formy, liczby godzin, liczby uczestników itp. Orientacyjne ceny zawiera oferta.
 • Wpłaty indywidualne uczestników szkoleń są dokonywane przed szkoleniem na konto ZTE „Civilitas”, natomiast grupowe np. szkół, zakładów pracy w uzgodnionym terminie po wystawieniu rachunku.
 • Członkowie Klubu Przyjaciół Civilitas korzystają z bonifikaty.
 • Ośrodek „Civilitas” po uzyskaniu dotacji na projekty edukacyjne może oferować szkolenia bezpłatne. Wówczas uczestnicy mogą ponosić tylko koszty administracyjne, a pierwszeństwo będą mieli członkowie Klubu Przyjaciół Civilitas.
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • Przyjmujemy zgłoszenia na realizację tematów wybranych przez zleceniodawcę. Pomożemy określić zakres i formę, wspólnie wybierzemy realizatorów.

Kontakt

Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”
ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra, lok. 103
kom. 793 663 866

Dyrektor: mgr Lidia Kaźmierczak


www.civilitas.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową.