Aktualności

Sytuacja na granicy

Sytuacja na granicy

NADAL OCZEKUJEMY OD WŁADZ POLSKICH NA INFORMACJĘ,  GDZIE SĄ DZIECI CUDZOZIEMSKIE Z MICHAŁOWA I CZY SĄ BEZPIECZNE?

KONSTYTUCJA  RP – Art. 72.

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA – Art. 22

1. Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko które ubiega się o status uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę w świe­tle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje samo lub towa­rzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i po­moc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w ni­­niej­szej konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami.

Źródło:

Agencja Gazeta

Inne aktualności