Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego

1. Tytuł: Metodyczne podstawy nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej
2. Rodzaj szkolenia: warsztaty z elementami wykładu
3. Miejsce realizacji: ZTE Civilitas, ul. Chopina 15 a, 65-031 Zielona Góra, sala 302
4. Liczba godzin: 10
5. Adresat: filolodzy, zwłaszcza nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole podstawowej.
6. Liczba miejsc: 15
7. Kierownik: mgr Dobiesław Barczyński
8. Realizator: dr hab. Iwona Palucka-Czerniak, prof. UZ
9. Cele kursu:
Słuchacz

 • poznaje strategie rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci uczących się języka polskiego jako obcego;
 • poznaje podstawowe różnice między nauczaniem języka polskiego jako pierwszego i drugiego;
 • zapoznaje się z koncepcją komunikacji międzykulturowej;
 • łączy wiedzę o nauczaniu sprawności językowych ze specyfiką nauczania języka polskiego jako drugiego;
 • poznaje podstawowe techniki nauczania języka polskiego jako obcego i metody ewaluacji w oparciu o dostępne aktualnie materiały dydaktyczne.

10. Zakres tematyczny:

 • Dydaktyka komunikacyjno-zadaniowa a nauczanie języka polskiego jako obcego.
 • Rozwijanie sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania dzieci cudzoziemskich – uwarunkowania, szanse i zagrożenia.
 • Komunikacja międzykulturowa a nauczanie dziecka języka polskiego jako obcego.
 • Techniki nauczania wymowy, pisowni i pisania, słownictwa i gramatyki, komunikacji.
 • Interferencje językowe. Koncepcja „interjęzyka”.
 • Ewaluacja procesu nauczania języka polskiego jako obcego. Efektywność nauczania a wspieranie samoświadomości ucznia.
 • Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego: podręczniki, słowniki, testy, zasoby internetowe.

Możliwości organizacyjne: istnieje możliwość realizacji szkoleń w miejscu wskazanym przez Klienta.