Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 17 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 17 maja

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii (ang. International Day Against Homophobia- IDAHO)- obchodzony jest dla upamiętnienia 17 maja 1990 roku, kiedy to oficjalnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualność z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. W dokumencie stwierdzono, że żadna orientacja seksualna ( w tym homoseksualna) nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie.

Uznając homoseksualność za zaburzenie, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia dopuszczali się (i w wielu miejscach wciąż się dopuszczają) wobec osób homoseksualnych wielu nadużyć, przemocy i dyskryminacji. Osoby homoseksualne były zamykane w zakładach psychiatrycznych, poddawane elektrowstrząsom i tzw. terapii konwersyjnej, która miała je „wyleczyć” z homoseksualności. Niestety, w wielu miejscach na świecie nadal się tak dzieje, chociaż najważniejsze organizacje zrzeszające profesjonalistów/tki zajmujących się medycyną, psychologią, psychiatrią i zdrowiem stwierdzają, że orientacja seksualna nie podlega zmianie, a tym bardziej leczeniu, oraz zakazują stosowania tzw. terapii konwersyjnej, elektrowstrząsów itp.

Wykreślenie homoseksualności z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych to wydarzenie o olbrzymim znaczeniu, ale samo w sobie nie zniosło uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, czy transseksualnych. Według danych z 2009 roku relacje seksualne między osobami tej samej płci wciąż były traktowane jako przestępstwo i karane śmiercią w 5 krajach, a w niemal 80 innych – karane więzieniem. W większości państw, także w Polsce, osoby LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne) są pozbawione podstawowych praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich i Międzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych. W 2010 roku, mija dwudziesta rocznica tego wydarzenia.

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii został ustanowiony z ideą utworzenia światowej społeczności osób zaangażowanych w dążenie do stworzenia świata wolnego od homofobii i transfobii, w którym każda osoba może żyć w zgodzie ze swoją tożsamością i orientacją seksualną i być wolną od strachu przed prześladowaniami.

Zbigniew Hołda (17.03.1950-20.05.2009)

Wybitny prawnik, znakomity znawca problematyki praw człowieka, obrońca w sprawach m.in. związanych z dyskryminacją. Był absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. W 19810 i 1981 roku doradcą Solidarności, a w stanie wojennym internowany. W wolnej Polsce poświęcił się z wielką energią działaniom na rzecz dostosowania polskiego systemu prawnego i penitencjarnego do standardów europejskich. Profesor Hołda był laureatem nagrody ProBono. Tytuł ten nadaje do pięciu lat Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych osobom, które bezinteresownie świadczą pomoc potrzebującym. Za działalność pro bono otrzymał też Złoty Paragraf przyznawany prze od 18 lat przez Gazetę Prawną oraz Nagrodę Tolerancji przyznawaną przez europejskie organizacje przeciwstawiające się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Źródło: Kalendarz Praw Człowieka

Inne aktualności