Aktualności

Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

Kalendarz Praw Człowieka – 03 maja

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Pomimo że dokument ten został podpisany 230 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju.

Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała nadzieję na reformy oraz była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw. 

Oprócz tego, że dokument obejmował w swoich zapisach organizację władz państwowych, obowiązki obywateli, oraz ich prawa, to w założeniu był swoistą próbą ratowania Polski m.in. poprzez wzmocnienie władzy wykonawczej. Wcześniej ustrój państwa zbudowany był w oparciu o zasadę „liberum veto”, która była wykorzystywana przez szlachtę do zrywania Sejmów, gdzie w rezultacie, żadna ustawa nie mogła być wprowadzona w życie bez jednomyślnej decyzji posłów.

Przez cały okres zaborów Konstytucja 3 maja stała się symbolem dążenia narodu polskiego do odzyskania niepodległości, a następnie była pierwszym świętem państwowym ustanowionym w niepodległej Polsce w 1919 r.

Dzisiaj Konstytucja 3 maja może nam się jawić jako fundament tradycji ustrojowej państwa polskiego. Nie jest co prawda aktem prawnym powszechnie obowiązującym, ale stanowi dla Polaków świadectwo troski o dobro Ojczyzny w momencie zagrożenia naszej państwowości. Dzisiaj wszyscy dumnie ponownie od 1990 r. po upadku peerelowskiego reżimu komunistycznego, który zniósł to święto, obchodzimy „Trzeci maj” wywieszając flagi na naszych domach, instytucjach publicznych oraz placach, śpiewając polski hymn.

Źródło: Gov.pl

Inne aktualności