Aktualności

Informacje o projekcie / Інформація про проект

Informacje o projekcie / Інформація про проект

Projekt „Porozmawiajmy po polsku” skierowany jest do dorosłych obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. z powodu działań wojennych na terytorium ich kraju wjechali do Polski i przebywają na terenie województwa lubuskiego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji językowych przez uczestników w zakresie nauki języka polskiego.

Wsparcie w projekcie otrzyma 450 obywateli Ukrainy, którzy zamierzają podjąć w naszym regionie pracę lub już ją podjęli.

Oferujemy:

  • bezpłatne kursy języka polskiego na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym;  
  • kursy języka branżowego;
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. 

Osoby z niepełnosprawnościami, które będą uczestniczyć w projekcie, otrzymają wszelkie możliwe usprawnienia, tak aby na równi z osobami w pełni sprawnymi mogły wziąć udział w szkoleniach. 

Uzyskane przez uczestniczki i uczestników kompetencje lub kwalifikacje językowe przyczynią się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie lub utrzymanie miejsca pracy oraz poprawią dostęp do miejsc pracy z lepszymi warunkami zatrudnienia. Ukończenie projektu pozwoli również na lepsze zasymilowanie się obywateli Ukrainy z naszym krajem, mieszkańcami i środowiskiem.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym „Civilitas”.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia – 30 września 2023 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Wartość projektu: 1 036 350 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 880 897,50 zł.

Projekt realizowany w ramach Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Проєкт «Розмовляймо польською» адресований до повнолітніх громадян України, які, у зв’язку з військовими діями в їхній країні, в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та перебувають на території Любуського воєвудства.

Метою проєкту є набуття учасниками мовних знань або кваліфікацій у сфері вивчення польської мови.

Підтримку в проєкті отримають 450 громадян України, які плануюють  працевлаштуватися в нашому регіоні або вже працюють.

Ми пропонуємо:

  • безкоштовні курси польської мови на трьох рівнях: базовий, середній та поглиблений;
  • професійні мовні курси;
  • відшкодування витрат на догляд за дитиною або особою, яка є під опікою. 

Людям з особливими потребами, які беруть участь у проєкті, будуть створені всі можливі умови для того, щоб вони могли навчатися нарівні з людьми без особливих потреб. 

Курси польської мови чи професійні мовні курси сприятимуть збільшенню шансів на працевлаштування, а також, покращать доступ до робочих місць із кращими умовами праці. Завершення проєкту також дозволить громадянам України краще асимілюватися з нашою країною, людьми та навколишнім середовищем.

Проєкт реалізується у партнерстві із Зеленогурським освітнім товариством „Civilitas”.

Дата реалізації проєкту: 1 січня – 30 вересня 2023 року.

Запрошуємо до участі у проєкті!

Вартість проєкту: 1 036 350 злотих.

Співфінансування з Європейського соціального фонду: 880897,50 злотих.

Проект реалізується в рамках заходу 8.3 Популяризація навчання пов’язаного з набуттям та підвищенням професійної кваліфікації Регіональної Операційної Програми  – Любуське 2020

Inne aktualności