Get Adobe Flash player

Zespół Praw Dziecka

Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka 

Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka

 


Zespół Obrony Praw Dziecka (pierwotna nazwa) powstał w roku 1993 w Poradni Młodzieżowej z inicjatywy pierwszych zielonogórskich absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka.

Od roku 1997 funkcjonuje w Zielonogórskim Towarzystwie Edukacyjnym "Civilitas". Członkowie Zespołu opracowują projekty edukacyjne popularyzujące prawa i wolności człowieka, ze szczególnym podkreśleniem praw dziecka. Benificjentami tych projektów było już kilkanaście tysięcy osób, głównie nauczycieli, rodziców, uczniów różnych typów szkół, przedszkoli i placówek, ale także sędziowie sądów rodzinnych i opiekuńczych, policjanci, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pielęgniarki, pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, lekarze i inni.

Obok działalności edukacyjnej, Zespół Praw Dziecka (ta nazwa została wprowadzona decyzją Walnego Zgromadzenia w roku 2001) organizował stałe dyżury, w czasie których udzielał konsultacji, porad, pomocy w przygotowaniu pism urzędowych do różnych instytucji publicznych, podejmował we własnym imieniu interwencje.

Program Wychowania w Kulturze Praw Człowieka - 2016

W ramach tego programu wznowił działanie Punkt Konsultacyjny, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka,  szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców (Art. 9. pkt 3. Konwencji o Prawach Dziecka).

Dyżury w środy od 17.00 do 18.00 (w miarę potrzeb będą rozszerzane) w siedzibie ZTE „Civilitas” przy ul. Boh. Westerplatte 27/ 103 I. piętro.


Projekt „Wokół Praw Dziecka”

Każdemu dziecku, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

 


IV Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno z praw dziecka w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki wychowawcze do udziału w Konkursie.

Zadaniem społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, pracowników niepedagogicznych) zainteresowanych udziałem w IV Konkursie będzie opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania, czy cyklu działań w szkole lub placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka – szczególnie jednego, dowolnie i demokratycznie wybranego do specjalnej ochrony w szkole, placówce.  Działania te należy udokumentować – sporządzić Kronikę Praw Dziecka – 2014/Port Folio jednego z praw dziecka wybranego z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - uchwalonej przez  ONZ (zarejestrować w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej, filmu, wykonania tradycyjnej kroniki itp.) i zgłosić do udziału w IV Konkursie o Nagrodę Doktora Korczaka. Pragniemy nagrodzić najlepszych.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs o prawach dzieckadla rzeczników praw ucznia, pedagogów/psychologów szkolnych i innych zainteresowanych dorosłych w wymiarze 8 godzin (szkolenie, jako forma doskonalenia zawodowego). Udział w kursie jest bezpłatny.

Udzielimy wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu dyskusji pt.  „Wokół Praw Dziecka” lub otwartej rady pedagogicznej w szkole/placówce. Na jedno takie spotkanie uda się nasz moderator.

Na zgłoszenia czekamy do 30.05.2014.

Biuro Projektu:Zielonogórskie

Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”
Ul. Bohaterów Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra
tel. 68 477 66 33
kom. 604 755 305

Koordynator: Lidia Kaźmierczak

Wsparcie merytoryczne: Dobiesław Barczyński tel. 603 899 740

Plik do pobrania: Regulamin „IV Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka”


III Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „ Civilitas”
w ramach projektu współfinansowanego
przez Zarząd Województwo Lubuskiego
zaprasza do wzięcia udziału
w III edycji Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka.

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów, oraz placówek wychowawczych i kulturowo – oświatowych na terenie województwa lubuskiego.

Zadaniem społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, pracowników niepedagogicznych) będzie opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania, czy cyklu działań w szkole lub placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka w swojej szkole, placówce. Działania te po zarejestrowaniu (udokumentowaniu w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej, filmu lub innej) należy zgłosić do udziału Konkursie.

Ocenie komisji konkursowej zostaną poddane nadesłane prace konkursowe zawierające działania wokół praw dziecka z roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 do końca października 2013 r. Oznacza to, że można zaprezentować działania, które przeprowadzono w szkole/placówce od 1 września 2012 r. do 31 października 2013 r.

Nagrodą główną jest Nagroda Doktora Korczaka w postaci np. statuetki i dyplomu oraz nagroda materialna „Na życzenie” wartości ok. 1000, 00 PLN (jeden tysiąc złotych) do dyspozycji samorządu uczniowskiego lub innego organu społecznego szkoły/placówki. Szkoły i placówki wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy a ich działania zostaną zaprezentowane w broszurce-raporcie z projektu, jako przykłady dobrych praktyk. Wszystkie szkoły/placówki uczestniczące w projekcie otrzymają dyplomy pamiątkowe.


Kurs Rzeczników Praw Dziecka

W ramach projektu zorganizowany zostanie kurs rzeczników praw dziecka dla 15 – 20 zainteresowanych dorosłych w wymiarze 8 godzin ( jako forma doskonalenia zawodowego). Udział w kursie jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, nie jest warunkiem udziału szkoły/placówki w konkursie.


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne wokół praw dziecka może być zorganizowane w każdej szkole/placówce, ale moderatorzy z ZTE, „Civilitas” wezmą udział w 3 spotkaniach, które pomogą merytorycznie przygotować i przeprowadzić. Pozostali mogą uzyskać pomoc w naszym Punkcie Konsultacyjnym. Te 3 szkoły/placówki zostaną wybrane w drodze losowania, jeżeli będzie większa liczba zainteresowanych.

Punkt Konsultacyjny udziela informacji i pomocy przy organizacji Forum Dyskusyjnego telefonicznie, e-mailowo oraz osobiście w Biurze Projektu.

Konsultacji udziela D. Barczyński w czwartki 15-16.30

Pliki do pobrania:

 Prawa dzieci

 

REGULAMIN III Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka

 

Konwencja Praw Dziecka

 

Biuro Projektu:
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”
Ul. Bohaterów Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra
tel. 68 477 66 33
kom. 604 755 305
koordynator: Lidia Kaźmierczak