Get Adobe Flash player
Licznik odwiedzin:59788

„Wokół Praw Dziecka”

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno z praw dziecka w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki wychowawcze do udziału w Konkursie.

Zadaniem społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, pracowników niepedagogicznych) zainteresowanych udziałem w IV Konkursie będzie opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania, czy cyklu działań w szkole lub placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka – szczególnie jednego, dowolnie i demokratycznie wybranego do specjalnej ochrony w szkole, placówce.  Działania te należy udokumentować – sporządzić Kronikę Praw Dziecka – 2014/Port Folio jednego z praw dziecka wybranego z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - uchwalonej przez  ONZ (zarejestrować w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej, filmu, wykonania tradycyjnej kroniki itp.) i zgłosić do udziału w IV Konkursie o Nagrodę Doktora Korczaka. Pragniemy nagrodzić najlepszych.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs o prawach dziecka dla rzeczników praw ucznia, pedagogów/psychologów szkolnych i innych zainteresowanych dorosłych w wymiarze 8 godzin (szkolenie, jako forma doskonalenia zawodowego). Udział w kursie jest bezpłatny.

Udzielimy wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu dyskusji pt.  „Wokół Praw Dziecka” lub otwartej rady pedagogicznej w szkole/placówce. Na jedno takie spotkanie uda się nasz moderator.

Na zgłoszenia czekamy do 30.05.2014.

Regulamin

IV Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka

Jedno z praw dziecka

w ramach projektu „Wokół Prawa Dziecka”

 

1. Organizatorem konkursu jest Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”.

2. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe, gimnazja i placówki wychowawcze.

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania lub cyklu działań w szkole/placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka a szczególnie jednego, demokratycznie wybranego z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka (uchwalonej przez ONZ) do specjalnej ochrony w szkole/placówce. Działania te po zarejestrowaniu i udokumentowaniu w dowolnej formie (np. kronika, film lub prezentacja multimedialna) mają być zgłoszone do udziału w IV Konkursie o Nagrodę Doktora Korczaka. Do konkursu zakwalifikowane zostaną działania przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w konkursie szkoły/placówki.

4. Nagrodą główną jest Nagroda Doktora Korczaka w postaci np. statuetki wraz z nagrodą materialną „Na życzenie” wartości ok. 1 000, 00 PLN (jeden tysiąc złotych) do dyspozycji samorządu uczniowskiego lub innego organu społecznego szkoły/placówki.

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu. Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej ZTE „Civilitas” oraz pracy konkursowej w raporcie „Wokół Prawa Dziecka”.

Terminy:

IV Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno z praw dziecka.

1. Dyrektorzy szkół i placówek zainteresowani udziałem w konkursie zgłoszą swoje szkoły/placówki w terminie do 30.05.2014r. na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonicznie 68-4776633 lub pocztą na adres ZTE „Civilitas”, ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra.

2. Szkoły i placówki zgłoszone w konkursie mogą nadsyłać prace pocztą elektroniczną, listownie lub składać je   w biurze ZTE „Civilitas” przy ul. Boh. Westerplatte 27 w Zielonej Górze do 10 listopada 2014r.

3. W terminie od 10 listopada do 20 listopada 2014 powołana przez zespół projektowy komisja dokona oceny pod względem merytorycznym, innowacyjnym i zgodności z regulaminem konkursu zgłoszonych do konkursu prac oraz wybierze najlepsze, które znajdą się w publikacji/raporcie o prawach dziecka.

4. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu do 20 listopada 2014. Wyniki będą dostępne na stronie www.civilitas.org.pl.

5. Impreza finałowa z wręczeniem nagród odbędzie się do  5  grudnia 2014r.

 

Bezpłatny kurs o prawach dziecka dla rzeczników praw dziecka, pedagogów i psychologów szkolnych:

1. Termin zgłoszenia do 30.05.2014r.

2. Po wyłonieniu max 15 kandydatów (decyduje kolejność zgłoszeń) zostanie podany dokładny termin i miejsce realizacji kursu ( przed lub po wakacjach).

3. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenie kursu doskonalenia zawodowego.

 

Forum dyskusyjne „ Wokół Praw Dziecka”:

1. Rejestracja zgłoszeń zainteresowanych szkół i placówek otrzymaniem pomocy merytorycznej w  zorganizowaniu „Forum dyskusyjnego wokół praw dziecka” lub otwartej rady pedagogicznej do 23.05.2014.

2. Wylosowanie jednej szkoły/placówki, do której uda się moderator z ZTE „Civilitas”.

3. Zorganizowanie forum lub otwartej rady w okresie od 26.05 do 14.11.2014r.

 

Biuro Projektu:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

Ul. Bohaterów Westerplatte 27

65-034 Zielona Góra

tel. 68 477 66 33

kom. 604 755 305

Koordynator: Lidia Kaźmierczak

Wsparcie merytoryczne: Dobiesław Barczyński tel. 603 899 740