Get Adobe Flash player

Dwa kroki do integracji: kultura i język

PROJEKT DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Termin projektu: 20.09.18-15.12.18

20 września otwieramy nabór na udział w projekcie DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK, realizowany we współpracy przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas" i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, współfinansowany przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Planujemy dwie grupy (na poziomie B1, B2) po 54 godzin zajęć, w tym każda grupa realizuje 15 godzin z języka polskiego i 12 godzin spotkań integracyjnych (kulturowych). Udział w projekcie jest bezpłatny. W projekcie jest 20-28 miejsc dla uczestników, po 10-14 na poziomie B1 i B2.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja do projektu odbędzie się przez osobny, nowy formularz na stronie: www.polski.wh.uz.zgora.pl, otwarty 20 września 2018 r.

2. Po 28 zgłoszeniach zostanie utworzona lista rezerwowa.

3. Dnia 27 września (czwartek) o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony test poziomujący dla pierwszych 28 osób i pierwszych 5 osób z listy rezerwowej. Test odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim, kampusie B, salę podamy później. Ogłoszenie wyników testu odbędzie się 1 października 2018 r. Wyniki będą też umieszczone na stronie kursu: www. polski.wh.uz.zgora.pl.

4. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych możliwe jest utworzenie grup na niższych poziomach znajomości języka.

 

Terminy zajęć w w projekcie DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Data

Dzień

Grupa 1. godziny

Grupa 2. godziny

12.10.18

poniedziałek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

15.10.18

piątek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

19.10.18

poniedziałek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

22.10.18

piątek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

26.10.18

poniedziałek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

29.10.18

piątek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

5.11.18

poniedziałek

17.00-19.15 język polski

17.00-18.30 język polski

9.11.18

piątek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

12.11.18

poniedziałek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

16.11.18

piątek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

19.11.18

poniedziałek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

23.11.18

piątek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

30.11.18

poniedziałek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-19.15 język polski

 

UWAGA: Harmonogram zajęć może ulec  zmianie ze względu na potrzeby uczestników lub organizacji zajęć integracyjnych. Na końcu projektu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale.

 

Lubuskie

 

PROJECT TWO STEPS TO THE INTEGRATION: KULTURE AND LANGUAGE

Term of the project: 20.09.18-15.12.18

On September 20th, we are opening recruitment for participation in the project TWO STEPS TO THE INTEGRATION: KULTURE AND LANGUAGE, implemented in the cooperation by the Educational Society of Zielona Góra "Civilitas" and the Institute of Polish Philology of the University of Zielona Góra, co-financed by the Lubuskie Voivodeship - Marshal's Office of the Lubusz Voivodeship.

 

There are planned two groups (on the levels B1, B2) for 54 hours of classes, each group realizes 15 hours of Polish language and 12 hours of the integration (cultural) meetings. Participation in the project is free. The project has 20-28 places for participants, 10-14 persons at B1 and B2 levels

Recruitment rules:

1. Recruitment for the project will take place through a separate new form on the website polski.wh.uz.zgora.pl, which will be opened on September 20th 2018 r.

2. After 28 entries, a reserve list will be created.

3. On September 27th (Thursday) on 17.00 a level test will be carried out for the first 28 people and the first 5 people on the reserve list. The test will take place at the University of Zielona Góra, campus B, we will give the room later. The test results will be announced on October 1st, 2018. Results will also be posted on the website:   www. polski.wh.uz.zgora.pl.

4. In the absence of an appropriate number of applicants it is possible to create groups at lower levels of the language proficiency.

 

Terms of the classes in the project TWO STEPS TO THE INTEGRATION: KULTURE AND LANGUAGE

 

Data

Day

Group 1. hours

Group 2. hours

12.10.18

Monday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

15.10.18

Friday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

19.10.18

Monday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

22.10.18

Friday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

26.10.18

Monday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

29.10.18

Friday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

5.11.18

Monday

17.00-19.15 Polish language

17.00-18.30 Polish language

9.11.18

Friday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

12.11.18

Monday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

16.11.18

Friday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

19.11.18

Monday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

23.11.18

Friday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

30.11.18

Monday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-19.15 Polish language

 

NOTE: The schedule of classes may be changed due to the needs of participants or the organization of integration activities. At the end of the project, participants receive a certificate of participation.

 

Lubuskie

ПРОЕКТ DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Срок реализации проекта: 20.09.2018-15.12.2018

20 сентября открывается набор на участие в проекте DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK реализуемый в сотрудничестве Зеленогурского Общества Образования "Civilitas" и Института Польской Филологии Зеленогурского Университета, при финансировании Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Планируется две группы (на уровне B1, B2) будет 54 часа занятий, в том числе каждая группа проходит 15 часов польского языка и 12 часов встреч и  корпоративных (культурных) мероприятий. Участие в проекте является бесплатным. Проект рассчитан от 20 до 28 участников, после 10-14 на уровне B1 и B2.

Правила набора:

1. Для участия в проекте нужно заполнить соответствующую заявку на сайте polski.wh.uz.zgora.pl форма заявки будет открыта с 20 сентября 2018 года.

2. В случае набора более 28 форм-завок, будет создан резервный список.

3.  27 сентября (четверг) в 17.00 будет проведен тест на уровень знания языка, среди первых 28 человек и первых 5 человек из резервного списка. Тест будет проходить в Зеленогурском Университете, корпус  B, аудитория будет указана позже. Объявление результатов тестирования состоится 1 октября 2018 года. Результаты будут также размещены на странице курса:  www. polski.wh.uz.zgora.pl.

4. В случае отсутствия необходимого количества желающих, возможно будет создана группа на более низких уровнях знания языка.

Сроки реализации занятий в проекте DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Дата

День

Группа 1. время

Группа 2. время

12.10.18

понедельник

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

15.10.18

пятница

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

19.10.18

понедельник

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

22.10.18

пятница

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

26.10.18

понедельник

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

29.10.18

пятница

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

5.11.18

понедельник

17.00-19.15 польский язык

17.00-18.30 польский язык

9.11.18

пятница

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

12.11.18

понедельник

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

16.11.18

пятница

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

19.11.18

понедельник

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

23.11.18

пятница

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

30.11.18

понедельник

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-19.15 польский язык

 

Lubuskie

ПРОЕКТ DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Термін реалізації проекту: 20.09.2018-15.12.2018

З 20 вересня 2018 розпочинається набір учасників у проект DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK. Проект буде реалізований у співпраці Зеленогурського Суспільства Освіти "Civilitas" та Інституту Польської Філології Зеленогурського Університету , за фінансової підтримки Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Згідно умов, може бути утворено дві групи (рівні B1, B2)  54 години занять, у тому числі 15 годин польської мови і 12 годин зустрічей та корпоративних (культурних) заходів. Участь у проекті є безкоштовною. Розраховано на 20-28 учасників, після 10-14 на рівні B1 і B2.

Правила набору:

1. Для участі в проекті треба заповнити відповідну форму-заявку, бланк на сайті polski.wh.uz.zgora.pl буде відкритий з 20 вересня 2018 року.

2. У випадку якщо буде подано більше 28 заяв на курс, буде створено резервний список.

3. 27 вересня 2018 (четвер) о 17.00 буде проведено тест на рівень знання мови, серед перших 28 осіб і перших 5 осіб з резервного списку. Тест буде проходити в Зеленогурському Університеті, корпус B, аудиторія буде вказана пізніше. Оголошення результатів тестування відбудеться 1 жовтня 2018 року. Результати будуть також розміщені на сторінці курсу: www.polski.wh.uz.zgora.pl.

4. У разі відсутності необхідної кількості бажаючих, можливо, буде створена група на більш низьких рівнях знання мови.

Терміни реалізації занять у проекті DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Дата

День

Група 1.        Години занять

Група 2.          Години занять

12.10.18

понеділок

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

15.10.18

п’ятниця

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

19.10.18

понеділок

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

22.10.18

п’ятниця

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

26.10.18

понеділок

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

29.10.18

п’ятниця

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

5.11.18

понеділок

17.00-19.15 польська мова

17.00-18.30 польська мова

9.11.18

п’ятниця

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

12.11.18

понеділок

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

16.11.18

п’ятниця

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

19.11.18

понеділок

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

23.11.18

п’ятниця

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

30.11.18

понеділок

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-19.15 польська мова

УВАГА: Розклад занять може бути змінений враховуючи потреби учасників. Наприкінці проекту учасники отримують свідоцтво про участь.

 

Lubuskie