Get Adobe Flash player

AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „CIVILITAS”  ZAPRASZA  seniorki / seniorów do udziału w projekcie  AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019 PROJEKT REALIZOWANY OD CZERWCA DO 15 GRUDNIA 2019 ROKU  CELE PROJEKTU  1. Dokumentowanie własnych obserwacji i aktywności na wycieczkach, oraz wspólne przygotowanie wystawki fotograficznej na sesję o 15. Latach w Unii Europejskiej, promocja województwa lubuskiego. 2. Ochrona uczestniczek/uczestników projektu przed przemocą wobec osób starszych poprzez zwiększanie ich świadomości prawnej, mogących pojawić się zagrożeń i wskazanie na praktyczne sposoby przeciwdziałania takiej przemocy. 3. Celem projektu jest także mobilizowanie i wdrażanie osób starszych do częstej aktywności w grupie rówieśników poprzez proponowanie uczestnictwa m.in. w wycieczkach po regionie, budzenie zainteresowania najnowszą historią i rocznicowymi wydarzeniami np. 15. Lat w Unii Europejskiej. 4. Integracja międzypokoleniowa poprzez udział młodych np. studentów w niektórych działaniach projektowych a szczególnie prowadzenie interaktywnych spotkań Prawo przyjazne seniorom. 5. Celem, jest także zachęta do aktywnej troski o swoje zdrowie m.in. poprzez poszukiwanie, samokształcenie i stosowanie prostych, naturalnych rozwiązań.

Słucham rozumiem działam

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Słucham, rozumiem, działam.
Poszerzanie kompetencji językowych

cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
termin realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31
Kwota dofinansowania: 375 658,75

 

Projekt realizowany przez
Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas"

INFORMACJE O PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

1. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, zakłada uruchomienie 15 kursów z języka polskiego i praw człowieka dla cudzoziemców, w których weźmie udział łącznie 165 słuchaczy. W każdym roku w zajęciach weźmie udział minimum 55 słuchaczy. W każdym roku utworzymy 5 grup po minimum 11 osób.

2. W zajęciach z języka polskiego i praw człowieka w ramach projektu Słucham, rozumiem, działam mogą wziąć udział cudzoziemcy od 16. roku życia, przebywający na terenie Polski, którzy zgłosili się do projektu przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

3. Każda grupa będzie miała 60 godzin kursu języka polskiego jako obcego oraz 8 godzin zajęć z praw człowieka.

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

5. Słuchacz tylko 1 raz możne wziąć udział w projekcie.

6. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl. Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.


7. O przyjęciu na kurs będzie decydował punktowy wynik na podstawie kryteriów premiujących według wag punktowych:
- zgodność wyników testu z deklarowanym poziomem grupy (3-2-1 pkt),
- zgodność deklarowanych zainteresowań uczestnika z profilem zajęć (kurs ogólny, kurs wyspecjalizowany zawodowo) (1-0 pkt),
- płeć (1,2 pkt kobieta, 1 pkt mężczyzna),
- deklaracja niepełnosprawności (0,5 pkt) na podstawie oświadczenia słuchacza,
- deklaracja aktywności zawodowej (0,5 pkt) lub deklaracja poszukiwania pracy (0,5 pkt),
- posiadanie Karty Polaka (1 pkt).

8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w kursie zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w kursie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do kursu będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

9. Co 4 miesiące będą odbywały się kolejne testy. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w kursie w danym kwartale, mogą wziąć udział w rekrutacji na kolejny kurs bez ponownego przechodzenia procedury rekrutacyjnej, z wynikiem wcześniejszej rekrutacji.

10. W pierwszym roku projektu zajęcia będą miały charakter ogólny (niewyspecjalizowany zawodowo). W latach 2020-2021 tematyka zajęć będzie związana z zawodami z branży spożywczej (gastronomia, dystrybucja), motoryzacyjnej i transportowej, krawieckiej, budowlanej, fryzjerskiej i kosmetycznej.

11. Kursy będą organizowane co 4 miesiące, zgodnie z rokiem akademickim. Harmonogram zajęć i tempo pracy zostaną dostosowane do potrzeb grupy. Planowane są zajęcia po cztery godziny (2x45 minut+2x45 minut) z przerwą kawową (15 minut), raz lub dwa razy w tygodniu.

12. Do projektu można przyjąć 60% kobiet i 40% mężczyzn.

 

Harmonogram na rok 2019

1. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza ze strony www.polski.wh.uz.zgora.pl

2. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra. Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu. Ogłoszenie wyników testu: 17 stycznia 2019 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

3. Planowane terminy zajęć i obsada dydaktyczna (mogą ulec zmianie w wyniku rekrutacji):

19.01.2019-16.03.2019 2 kursy
    prowadzący: dr hab. Monika Kaczor (poziomy A1, A2) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa A1 w godzinach 9.00-12.15 i grupa A2 w godzinach16.00-19.15
    niedziele grupa A1 w godzinach 9.00-12.15 i grupa A2 w godzinach16.00-19.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

6.04.2019-8.06.2019 1 kurs
    prowadzący: dr hab. Magdalena Hawrysz (poziom B1) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

17.08.2019-12.10 2019 1 kurs
    prowadzący: dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak (B2-C1) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

13.10.2019-15.12.2019 1 kurs
    prowadzący: dr Magdalena Jurewicz-Nowak (poziom A1) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa A1 w godzinach 9.00-12.15
    niedziele grupa A1 w godzinach 9.00-12.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

 

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2017

Drodzy Członkowie i Przyjaciele!
W roku 2018 roku na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 4.184,00 PLN (słownie : cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2017.

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Kwota, nie jest duża. Zdecydowanie większa jej część jest przeznaczona na pomoc dla dwojga bardzo potrzebujących wsparcia, osób. Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, m.in. na projekt Dwa kroki do integracji: kultura i język. Zadanie adresowane do obcokrajowców zainteresowanych nauką języka polskiego, polską kulturą i historią. Drugi projekt wspierany z 1%, to Seniorzy? Aktywni i Zdrowi!, a trzeci, to tradycyjny już 16. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie  organizowany w Zielonej Górze i Nowej Soli oraz warsztaty o prawach dziecka prowadzone przez studentki Wydziału Prawa i Administracji w niektórych przedszkolach.

Na tę działalność statutową z wpływów za rok 2017 pozostała kwota 1.418,60 PLN.
Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych:
Marty N. – 1.834,00 PLN i Kajetana H. na kwotę 931,40 PLN.

Zarząd ZTE „Civilitas”

16. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

 

ZTE „Civilitas” w ramach swojej inicjatywy organizuje po raz kolejny objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu w Warszawie pokazywanych jest blisko siedemdziesiąt światowej klasy filmów. Objazdowy Festiwal powstał w 2003 roku i rozwija się w wyniku inicjatyw oddolnych. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” organizując kolejny Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS sprawiło, że Zielona Góra i Nowa Sól promuje wiedzę o prawach człowieka.

 

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS